Política de privacitat

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’ara, “RGPD”), a continuació us informem de la nostra Política de protecció de dades.

 

Dades del responsable del tractament:

Denominació social: SEMILLAS FITÓ, SAU

NIF: A08469215

Adreça postal: c/ Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barcelona)

Telèfon: + 34 933036360

Correu electrònic:info@semillasfito.com

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

rgpd@semillasfito.com

 

Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades

A continuació trobareu una taula on s’indica la finalitat del tractament de les vostres dades personals; és a dir, el motiu pel qual Semillas Fitó tracta les vostres dades personals, la base legal que permet el tractament per a la finalitat indicada i el termini de conservació de les vostres dades.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE LEGAL

TERMINI DE CONSERVACIÓ

La gestió de la vostra participació en el procés de selecció que ha motivat l’enviament del vostre CV a través de la nostra web, així com, si s'escau, per a la gestió de la vostra participació en futurs processos de selecció de Semillas Fitó que s’ajustin al vostre perfil professional.

 

Execució de l’acord derivat d'emplenar el formulari de contacte habilitat a l’efecte de participar en el procés de selecció que ha motivat l’enviament del vostre currículum i, si s’escau, el consentiment que ens ha estat atorgat per a la gestió de la vostra participació en futurs processos de selecció de Semillas Fitó que s’ajustin al vostre perfil professional.

Durant el termini que duri el procés de selecció si finalment no heu resultat seleccionat/ada.

En el cas d’haver prestat el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra participació en futurs processos de selecció que s’ajustin al vostre perfil professional, durant el termini màxim de dos (2) anys a comptar des de la data en què els vau facilitar (ja que considerem que després d’aquest període la informació del vostre CV estarà

La gestió de la sol·licitud d’informació sobre productes de Semillas Fitó per part de la persona interessada.

Execució de l’acord derivat d'emplenar el formulari de contacte habilitat a l’efecte de sol·licitar informació sobre productes de Semillas Fitó.

Fins que ens comuniqueu de manera expressa la vostra voluntat de deixar de rebre aquesta informació.

La gestió de la sol·licitud de visita de cultius d’assaig de Semillas Fitó per part de la persona interessada.

Execució de l’acord derivat d’emplenar el formulari habilitat a l’efecte de poder sol·licitar una visita a cultius d’assaig de Semillas Fitó.

Fins que hagueu fet la visita al cultiu d’assaig de Semillas Fitó.

Gestió, si s’escau, dels vostres drets com a persona interessada.

El compliment d’una obligació legal aplicable a Semillas Fitó.

 

Durant el temps necessari per resoldre les peticions i/o reclamacions.

En cas que Semillas Fitó tracti les vostres dades personals per a una finalitat diferent al que recull la taula anterior, Semillas Fitó us informarà amb anterioritat al tractament sobre la seva finalitat i us facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent d’acord amb la legislació aplicable. A més a més, us sol·licitarà, si s’escau, el vostre consentiment, si és necessari per justificar un tractament legítim.

Així mateix, us informem que, al marge dels períodes de retenció abans referits, conservarem les vostres dades en els preceptius terminis de prescripció amb la finalitat de complir amb les nostres obligacions legals, i per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si és el cas, una reclamació), aplicant també el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació.

 

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats del tractament.

Us informem que les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte que existeixi una obligació legal.

A més a més, us informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les vostres dades a altres entitats (incloent empreses del Grup Fitó), en la vostra condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de Semillas Fitó, i de conformitat amb el que preveu l’article 28 de la GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés d’aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que cal contemplar en el tractament.

D’entre els encarregats de tractament indicats, cal esmentar l’empresa BIZNEO SOLUTIONS, SL, titular de la plataforma utilitzada per Semillas Fitó per a la gestió dels processos de selecció de personal.

 

Transferències internacionals

Semillas Fitó no du a terme transferències internacionals de les vostres dades personals.

No obstant tot això, l’accés a les vostres dades per part dels encarregats del tractament pot comportar necessàriament la transferència internacional de dades que, en qualsevol cas, seran dutes a terme basades en una decisió d’adequació (tercer país que garanteix un nivell de protecció adequat) o mitjançant garanties adequades (clàusules tipus de protecció de dades, normes corporatives vinculants). Aquesta informació es troba a disposició de les persones interessades, i podreu sol·licitar informació al respecte per correu electrònic a l’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades. 

 

Drets de la persona interessada.

A continuació us informem que, en relació al tractament de les vostres dades de caràcter personal, teniu dret:  

  • A obtenir confirmació sobre si a Semillas Fitó estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

  • A sol·licitar l’accés, la rectificació de dades inexactes o incompletes i, si s’escau, la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

  • En determinades circumstàncies, podeu:

Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la vostra situació particular, oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas els deixarem de tractar, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • A rebre les dades personals que us incumbeixin i que ens hagueu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que nosaltres ho impedim. En aquest sentit, podeu demanar que transmetem directament, si és tècnicament possible, les vostres dades personals al responsable del tractament que ens indiqueu en la vostra comunicació.

  • A retirar el vostre consentiment, en cas d’haver-lo facilitat per a una finalitat concreta. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la vostra retirada.

Podeu exercir els vostres drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic a rgpd@semillasfito.com, signat digitalment (DNI electrònic o un altre certificat reconegut), o a través d’una comunicació escrita dirigida a SEMILLAS FITÓ, SAU, amb domicili a l’efecte de tractament de protecció de dades, al carrer Selva de Mar, núm. 111, 08019 Barcelona (Ref. RGPD). El contingut de la vostra sol·licitud ha d’incloure: el vostre nom; una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que us identifiqui i, si cal, de la persona que us representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que feu i documents acreditatius de la petició, si cal; adreça a efectes de notificacions, i la data i la signatura.

Podeu obtenir informació addicional a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Finalment, si considereu que el tractament de les vostres dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no esteu satisfet/a amb l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant alguna de les vies següents:

Mitjançant el telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-vos a la web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf; (iii) presencialment dirigint-vos al carrer Jorge Juan, núm. 6 (28001) de Madrid.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Consulta la nostra xarxa comercial arreu del món

Oficina Central

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com